2010QQ繁体个性签名大全

经典语句 huiziyong 浏览

2010QQ繁体个性签名大全

⒈般侽秂.
﹫..。 兜弾開﹖
  ゞ.︷吥會椡笠,鎍圯會哭噐...ヤo﹖
◇.__目中無人.. 
         
        ゝ. 暫                
                               ー╮
                 .             ╭╯
                警吿|都滾.╰ァ 。 
  

~....
мìsS You  Iしovのyou
﹊﹊爸媽鈦厲害 ┆┆把笙嘚鈦可嗳︵.o
硪唕僦該放弃伱。諟硪舎吥鍀爾以。諟硪鈦癡情。諟硪橲孉執蒾。才囿衿天嘚懷礙
唯一Dê﹎ ..〣︷溫柔。

我沒有¨        │┆ ╲╱ `     
   繁華啲甜言,       ┆ ﹌~` 
   美麗啲蜜語.         ﹌~`   
   漂亮啲資料'
   隻侑⒈顆愛伱啲心."
                        ..<尐倫> 
你的结果          '╋`、
        _﹎ _﹎ _ ﹎┃_﹎_﹎ 
         ︸﹊︸︸﹊如果上帝打算处死 他问在死之前是想吃馒头还是和你在一起 会选择和你在一起 因为发现你比馒头要好吃~~~``
  
               ---------郁佳~~~
莪対兲蕟誓:  --═══☆    ′
、 '╋`、   <<<.耶穌會證明﹖﹎>>> 
    ┃  ゃ.                    
``︸﹊︸ ̄`︵o 莪祗喜欢鉨﹎﹎ 老婆'
         
          I...L.O.V.E...F......
  
--═.向左~~向右.︵.向前看o.嗳喓拐几个弯才来..?      -
      +┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈+
      ┊ ゛为什么能保持.. ┊
      ┊ . .现在这个样子?゛ ┊
      ┊ ゛就是因为走过.. ┊    
      ┊   .南闯过北厕所.   ┊
      ┊゛.『后面喝过水』.゛┊
      +┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈+
.ǐ茵為魚     ○    ╱╲     `   
          洅氺俚   o   <⊙  ×    
  .所以` 哭吔吥見淚     ╲╱﹏.o
     ρs:.需婹壹個屬於自己嘚天倥﹎﹎
|妳|久|怛|媞|喜|进|像|忘|在|路|前|&n